Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Stanowisko pracy Podinspektora
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

status: otwarte, termin do 26.01.2023 r.

 

POWIATOWY ZESPÓŁ DO SPRAW
ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy
podinspektora
w wymiarze etatu: pełnym
w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4 a, 76-200 Słupsk

Nabór dotyczy zatrudnienia: na czas określony z możliwością przedłużenia na czas nieokreślony

I. Wymagania niezbędne:

1. obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej lub obywatelstwo innych państw, którym obywatelom na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
2. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3. wykształcenie wyższe lub średnie z wymaganym co najmniej 2 letnim stażem pracy;
4. kandydat na stanowisko nie może być skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz powinien cieszyć się nieposzlakowaną opinią ;
5. pracownik zatrudniony na powyższym stanowisku nie może wykonywać dodatkowych zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność oraz zajęć sprzecznych z obowiązkami wynikającymi z ustawy o pracownikach samorządowych.
6. dla osób nieposiadających obywatelstwa polskiego – znajomość języka polskiego potwierdzona dokumentem określonym w załączniku Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.

II. Wymagania dodatkowe:

 

 

 

1. znajomość przepisów z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej oraz zatrudniania osób niepełnosprawnych, orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
2. znajomość przepisów związanych z ulgami i uprawnieniami przysługującymi osobom niepełnosprawnym;
3. mile widziane doświadczenie zawodowe w pracy z osobami niepełnosprawnymi;
4. praca w administracji publicznej lub jednostkach samorządu terytorialnego mile widziana;
5. zdolności interpersonalne: odpowiedzialność, zaangażowanie, komunikatywność, umiejętność współpracy, odporność na stres.

III. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Ogólna charakterystyka stanowiska podinspektora.

 

 

 

1. prowadzenie obsługi wnioskodawców – udzielanie niezbędnych informacji;
2. przyjmowanie wniosków dot. wydania orzeczenia o niepełnosprawności;
3. przyjmowanie wniosków dot. wydania legitymacji dokumentujących stopień niepełnoprawności;
4.wykonywanie czynności związanych z przyjmowaniem wniosków i wydawaniem legitymacji osobom niepełnosprawnym;
5. wydawanie orzeczeń;
6. Prowadzenie obsługi składów orzekających w zakresie:
a) przygotowania dokumentacji na posiedzenia składów orzekających;
b) nadzoru na przebiegiem posiedzenia;
c) protokołowania posiedzeń składów orzekających;
d) opracowywania orzeczeń o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności;
e) przygotowywania zestawień zbiorczych z posiedzeń.

IV. Warunki pracy na stanowisku:

1. intensywna praca wzrokowa z monitorami ekranowymi;
2. długotrwałe unieruchomienie przy pozycji siedzącej;
3. wymuszona pozycja ciała;
4. praca w budynku, w którym znajdują się udogodnienia oraz łazienka przystosowana dla osób z niepełnosprawnością.

V. Wymagane dokumenty:

1. list motywacyjny;
2. życiorys (CV);
3. dokumenty potwierdzające wykształcenie (kserokopie świadectw i dyplomów);
4. kserokopie świadectw pracy, a w przypadku pracy za granicą – dokumenty     przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego;
5. kwestionariusz osobowy;
6. oświadczenie o posiadanym obywatelstwie;
7. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
8. inne dokumenty poświadczające dodatkowe kwalifikacje i umiejętności (kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, referencje);
9. w przypadku osoby niepełnosprawnej, kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania i Niepełnosprawności w Słupsku, ul. Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk, pok. 4 lub 5 albo przesłać pocztą na adres Zespołu z dopiskiem: „Nabór na stanowisko podinspektora w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku", w terminie do dnia 26.01.2023 r.

Aplikacje, które wpłyną do Zespołu po upływie zakreślonego wyżej terminu nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (bip.zoon.slupsk.pl) oraz na tablicy informacyjnej w budynku Zespołu przy ul. Poniatowskiego 4a w Słupsku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny lub CV powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia naboru”.

Dokumenty kandydata wybranego w naborze i zatrudnionego w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku zostaną dołączone do jego akt osobowych.

Dokumenty pozostałych kandydatów nie będą odsyłane, natomiast będą one przechowywane w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku przez okres 2 lat od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. W okresie tym kandydaci będą mogli dokonywać odbioru swoich dokumentów. Po upływie tego okresu nieodebrane przez kandydatów dokumenty zostaną protokolarnie zniszczone.

Ponadto Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku informuje, że wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze przekroczył 6 %

Dokumenty do pobrania:

Kwestionariusz osobowy
Oświadczenia
Informacja i klauzula RODO
Ogłoszenie o naborze (pdf)

 


 

​POWRÓT