Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
DRUKI WNIOSKÓW I DOKUMENTÓW WYMAGANYCH DO PRZEDŁOŻENIA
W POWIATOWYM ZESPOLE DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

 

Poniższe dokumenty należy składać w oryginale!!
W miarę możliwości prosimy o drukowanie dokumentów w formacie A4 na obu stronach. 

 


 

ORZEKANIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI


Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
(dotyczy osób po 16 roku życia)                   pobierz w formacie .doc, .pdf              wzór wypełniania wniosku
Wniosek o ponowne ustalenie (przedłużenie) stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niz 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. 
 
Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
(dotyczy osób przed 16 rokiem życia)
          pobierz w formacie .doc, .pdf                         wzór wypełniania wniosku             

Wniosek o ponowne ustalenie (przedłużenie) niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niz 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. 
 

Zaświadczenie lekarskie                  pobierz w formacie .doc, .pdf 
Zaświadczenie lekarskie nalezy złożyć wraz z wnioskiem do tut. Zespołu w ciągu 30 dni od dnia wystawienia przez lekarza.

 

Wniosek o wydanie orzeczenia do ulg i uprawnień
(na podstawie orzeczeń innych organów orzeczniczych)     
pobierz w formacie .doc, .pdf     wzór wypełniania wniosku

Wniosek o ponowne ustalenie (przedłużenie) wskazań do ulg i uprawnień należy składać nie wcześniej niz 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. 
Do wniosku o wydanie orzeczenia na podstawie orzeczeń innych organów orzeczeń należy dołączyć orzeczenie wydane przez inny organ orzeczniczy oraz aktualną dokumentację medyczną (kserokopie, oryginały do wglądu).

 

Oświadczenie o celu złożenia wniosku o wydaniu orzeczenia
(do weryfikacji wskazań do karty parkingowej)           pobierz w formacie .doc, .pdf                    wzór wypełniania wniosku

Oświadczenie wypełniają osoby, które posiadają ważne orzeczenie wydane przed 1 lipca 2014 r. z zapisem "tak" w pkt 9 wskazań a wniosek składają tylko i wyłacznie celem ponownego określenia czy spełnione są przesłanki do wydania karty parkigowej zgodnie z obowiązującymi od 1 lipca 2014 r. przepisami. 

 

Oświadczenie o miejscu zameldowania            pobierz w formacie .doc, .pdf         
Oświadczenie wypełniają obowiązkowo osoby, które posiadają nowy dowód osobisty wydany po 1 marca 2015 r. (bez  wpisanego adresu zameldowania). 

 

Oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania
(Oświadczenie dotyczy postępowań wszczętych od 1 czerwca 2017 roku)          pobierz w formacie .doc.pdf         
Oświadczenie wypełniają i składają osoby, które zgadzają się z treścią orzeczenia wydanego przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku. Po złożeniu oświadczenia orzeczenia staje się ostateczne i prawomocne co skutkuje brakiem możliwości złożenia odwołania.
Złożenie oświadczenia daje możliwość szybszego złożenia wniosku o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej lub wniosku o wydanie karty parkingowej (jeżeli jest przyznana) - nie obowiązuje wtedy 14 dniowy okres oczekiwania, od dnia odbioru, na uprawomocnienie się wydanego orzeczenia.   
 

 

Wniosek o wydanie kserokopii orzeczenia            pobierz w formacie .doc, .pdf   
Wniosek należy wypełnić i przedłożyć w siedzibie Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku w celu uzyskania uwierzytelnionej kserokopii posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności.      

 

Upoważnienie do odbioru orzeczenia             upoważnienie do odbioru.pdf 
Upoważnienie jest niezbędne do odbioru orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przez osobę nie będącą wnioskodawcą.           
 

Wniosek o wydanie zaświadczenia o podstawie zaliczenia do stopnia niepełnosprawności - symbol 02-P
(Wniosek dotyczy orzeczeń wydanych w okresie od 27.06.2018 r. do 22.10.2018 r.)          pobierz w formacie edytowalnym
                                                                                                                                               pobierz w formacie tylko do druku
         

Wniosek Wn-ZPZ wypełniają i składają tylko osoby, którym w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności wydanym w okresie od 27 czerwca 2018 r. do 22 października 2018 r. przez Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku nie ujawniono symbolu niepełnosprawności 02-P (choroby psychiczne) ze względu na wyrok Trybunbału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1241.
 


 

LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ


Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawności
(obowiązujący od dnia 1 września 2018 roku) 
              pobierz w formacie .pdf               

Szczegółowe informacje dotyczące nowych zasad wydawania legitymacji osób niepełnosprawnych zawarte są w zakładce "Legitymacja".

Legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy / Miejski / Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub na podstawie wyroku Sądu. 

Wniosek o wydanie legitymacji można złożyć po uprawomocnieniu się orzeczenia, tj.: 
14 dni od dnia odbioru orzeczenia wydanego przez Powiatowy lub Miejski Zespół  do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności;
30 dni od dnia odbioru orzeczenia wydanego przez Wojewodzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności lub wyroku Sądu,

z dniem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Upoważnienie do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej             upoważnienie do odbioru.pdf 
Upoważnienie jest niezbędne do odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej przez osobę nie będącą wnioskodawcą, która nie została upowazniona do odbioru podczas składania wniosku o wydanie legitymacji.

 


 

KARTA PARKINGOWA

Druk obowiązujący od 01.07.2021 r. (data złożenia)

W związku z wejściem z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. 2021, poz. 1123 od dnia 1 lipca 2021 r. do upływu  90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemi wywołanego wirusem SARS-CoV-2 zniesiony został obowiązek osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej. Wniosek można składać listownie za pośrednictwem poczty. 

Uwaga! Wniosek musi być podpisany przez ososbę uprawnioną (pole 27.) i musi zawierać wzrór podpisu o ile nie ma wykluczeń (pole 57.)

Wniosek o wydanie karty parkingowej    pobierz w formacie .pdf

 

Druk obowiązujący do 30.06.2021 r. (data złożenia)

Wniosek o wydanie karty parkingowej    pobierz w formacie .pdf          wzór wypełniania wniosku
Przed wypełnieniem wniosku o wydanie karty parkingowej należy zapoznac się z informacjami z zakładki karta parkingowa i skontaktować się z pracownikami tut. Zespołu celem ustalenia procedury wydawania kart parkingowych.

 

 


ŚWIADCZENIE WSPOMAGAJĄCE

Wniosek o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia   pobierz w formacie .pdf

Kwestionariusz samoocony do wniosku o ustalenie poziomu potrzeby wsparcia   obierz w formacie .pdf