Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
UDOGODNIENIA W PLACÓWKACH POCZTOWYCH

Wymóg dostosowania placówek pocztowych do obsługi niepełnosprawnych klientów wynika z art. 56 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe, a także z przepisów rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 9 stycznia 2004 r. w sprawie wykonywania powszechnych usług pocztowych. 
Zgodnie z nimi operator świadczący powszechne usługi pocztowe ma obowiązek zapewnić organizację pracy swoich placówek w ten sposób, by umożliwić osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich korzystanie z świadczonych usług, a także stworzyć odpowiednio oznakowane stanowiska obsługi osób niepełnosprawnych oraz umieścić nadawcze skrzynki pocztowe w sposób i w miejscu umożliwiającym korzystanie z nich przez osoby niepełnosprawne. 
Ponadto osobom z uszkodzeniem narządu ruchu powodującym konieczność korzystania z wózka inwalidzkiego, niewidomym lub ociemniałym, na ich wniosek i bez pobierania dodatkowych opłat, doręcza się przesyłki listowe, przesyłki rejestrowane, w tym przesyłki z deklarowaną wartością oraz kwoty pieniężne określone w przekazach pocztowych, z pominięciem oddawczej skrzynki pocztowej oraz bez konieczności odbierania przesyłki w placówce operatora. Poczta ma także obowiązek przyjąć od osoby niepełnosprawnej w miejscu jej zamieszkania prawidłowo opłaconą przesyłkę niebędącą przesyłką rejestrowaną.

Udogodnienia związane z usługami pocztowymi (Dz. U. z 1996 r., Nr 127, poz. 598; par. 3) to m.in.: bezpłatna usługa doręczania listów, paczek i przekazów bezpośrednio do domu. Listonosz powinien przyjąć zwykły, opłacony list i wrzucić go do skrzynki.

Mają do nich prawo:
- osoby niepełnosprawne z uszkodzeniem narządu ruchu i korzystające z wózka inwalidzkiego,
- osoby z uszkodzonym wzrokiem, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji (I grupa inwalidzka).

Zapotrzebowanie na usługę zgłasza się w urzędzie pocztowym właściwym dla miejsca zamieszkania (dzielnicy).

 

Powyższe informację zostały zamieszczone w celach poglądowych i mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzanie aktualnego stanu prawnego.

 

POWRÓT