Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW O WYDANIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOPSRAWNOŚCI

W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 224, poz. 1803):

wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności (przedłużenie ważności nowym orzeczeniem) należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Wnioski składane przed terminem podanym wyżej nie będą przyjmowane;

wnioski o zmianę prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności ze względu na pogorszenie lub zmianę stanu zdrowia lub zmianę wskazań dotyczących, w tym m.in. spełnienia przesłanek do ubiegania się o wydanie karty parkingowej  można składać w dowolnym momencie trwania posiadanego orzeczenia.

Druk dostępny w zakładce Wzory wniosków.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE LEGITYMACJI OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej można składać po uprawomocnieniu się posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności tj.:

- nie wcześniej niż po 14 dniach od otrzymania orzeczenia (data odbioru orzeczenie - nie wystawienia) lub

- po złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa downiesienia odwołania.

Szczegółowe informacje na temat legitymacji osoby niepełnosprawnej i sposobu składania wniosku dostępne w zakładce Legitymacje.

Druk dostępny w zakładce Wzory wniosków.

 

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ 

Wniosek o wydanie karty parkingowej można składać po uprawomocnieniu się posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności z zapisem w punkcie 9 wskazań dotyczących -spełnia

- nie wcześniej niż po 14 dniach od otrzymania orzeczenia (data odbioru orzeczenie - nie wystawienia) lub

- po złożeniu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Szczegółowe informacje na temat karty parkingowej i sposobu składania wniosku dostępne w zakładce Karta parkingowa.

Druk dostępny w zakładce Wzory wniosków.

 

TERMINY SKŁADANIA ODWOŁANIA OD WYDANEGO ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Zgodnie z informacją zawartą w pouczeniu w wydanym orzeczeniu o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności przysługuje państwu prawo wniesienia odwołania od otrzymanego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Odwołanie powinno być złożone w ciągu 14 dni od dnia otrzymania (fizycznego odbioru - nie daty wydania) orzeczenia w siedzibie Zespołu, które je wydał.

Przy obliczaniu wyżej wymienionego terminu liczy się data wpływu odwołania do Zespołu tj.

- faktyczny dzień osobistego złożenia odwołania lub

- data stępla pocztowego w przypadku przesłania odwołania za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Mając na uwadze osoby orzekane przez Zespół w Słupsku odwołanie powinno być adresowane do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Województwie Pomorskim, natomiast złożone w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku. 

W treści odwołania należy zawrzeć informacje, z czym się odwołujący nie zgadza w otrzymanym orzeczeniu i jakiej zmiany oczekuje.