Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
UPRAWNIENIA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PRZEJAZDÓW ULGOWYCH I BEZPŁATNYCH  
ŚRODKAMI KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ W SŁUPSKU

obowiązuje od 1 września 2017 r.

Do korzystania z przejazdów  BEZPŁATNYCH lokalnych uprawnieni są:

 • Dzieci niepełnosprawne i młodzież niepełnosprawna oraz uczniowie Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Słupsku, nie będący niepełnosprawnymi do czasu ukończenia nauki  w szkole, nie dłużej niż do ukończenia 25 lat na podstawie orzeczenia lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub legitymacji szkolnej lub przedszkolnej OSW.
 • Pełnoletni opiekunowie dzieci i młodzieży, o których mowa w pkt. wyżej w czasie przejazdu z podopiecznym oraz opiekunowie w drodze do przedszkola, szkoły, a także w drodze powrotnej po odwiezieniu dziecka i w drodze do w/w jednostek po uprawnioną osobę wyłącznie na trasie miejsce zamieszkania - placówka szkolna na podstawie zaświadczenia  z przedszkola, szkoły wg wzoru MI-1/2002 wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 • Osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności na podstawie orzeczenia  o znacznym stopniu niepełnosprawności wraz z dowodem tożsamości lub legitymacji wydanej przez Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Niepełnosprawności lub osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz samodzielnej egzystencji na podstawie orzeczenia ZUS.
 • Opiekunowie osób, o których mowa w punkcie wyżej w czasie przejazdu z podopiecznym.
 • Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z tytułu dysfunkcji wzroku i ich opiekunowie w czasie przejazdu z podopiecznymi na podstawie orzeczenia lub legitymacji Powiatowego Zespołu d/s Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności z wpisanym symbolem niepełnosprawności narządu wzroku (kod 04 - O) lub legitymacji wydanej przez Polski Związek Niewidomych Koło Powiatowe w Słupsku.

Do korzystania z przejazdów  BEZPŁATNYCH ustawowych uprawnieni są:

 • Niezdolne do pracy osoby represjonowane oraz pełnoletni opiekun towarzyszący osobie represjonowanej niezdolnej do pracy i samodzielnej egzystencji na podstawie legitymacji osoby represjonowanej ZUS RW-52 i dokumentem tożsamości potwierdzającego wiek opiekuna.
 • Niezdolni do pracy i samodzielnej egzystencji inwalidzi wojenni i wojskowi na podstawie książeczki inwalidy wojennego (wojskowego) lub legitymacji emeryta / rencisty wojskowego / policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem tożsamości.
 • Pełnoletni opiekunowie towarzyszący inwalidom wojennym i wojskowym zaliczonym do I grupy inwalidztwa wraz z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym wiek.
 • Cywilne niewidome ofiary działań wojennychna podstawie legitymacji cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych wystawionej przez uprawniony organ rentowy.

Do korzystania z przejazdów  ULGOWYCH lokalnych  uprawnieni są:

 • Osoby o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności - na podstawie orzeczenia wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem lub legitymacji Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności.
 • Osoby całkowicie niezdolne do pracy na podstawie orzeczenia wydanego przez ZUS wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.

Do korzystania z przejazdów  ULGOWYCH ustawowych  uprawnieni są:

 • Kombatanci i osoby represjonowane, nie będące inwalidami  - na podstawie dokumentu wydanego przez Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych wraz z dokumentem tożsamości ze zdjęciem.
 • Weterani poszkodowani pobierający rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami kraju na podstawie legitymacji weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

Opracowane dn. 20.03.2018 r. na podstawie Uchwały Nr XL/521/17 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami komunikacji miejskiej oraz na podstawie danych przedstawionych przez Zarząd Infrastruktury Miejskiej w Słupsku na stronie zimslupsk.com dnia 20.03.2018 r.
Uprawnienia do przejazdów ulgowych i bezpłatnych mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzanie aktualnych uprawnień w autobusach komunikacji miejskiej Miasta Słupska.

POWRÓT