Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA SYMBOLU PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 02-P

Informujemy, iż z dniem 23 pażdziernika 2018 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 pażdziernika 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych  z ubezpieczenia społecznego   w razie choroby i macierzyństwa, ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1925), które wykonują wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1241) i wprowadzają na poziomie ustawowym podstawę prawną do zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności (art.2). W związku z powyższym od dnia 23 pażdziernika 2018 r. symbol przyczyny niepełnosprawności 02-P może być ponownie zamieszczany w orzeczeniach o stopniu niepełnosprawności w orzeczeniach wydanych po 23 pażdziernika 2018 r.

Ponadto  na podstawie art.5 ust.1  nowelizacji możliwe jest wystawienie zaświadczenia potwierdzającego, iż podstawę zaliczenia do stopnia niepełnosprawności, określonego w tym orzeczeniu, stanowiła choroba psychiczna określona symbolem przyczyny niepełnosprawności 02-P. Wniosek o wydanie podmiotowego zaświadczenia na druku Wn-ZPZ składa osoba niepełnosprawna, której dotyczy prawomocne orzeczenie w siedzibie zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który je wydał. W terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku zespół wydaje zaświadczenie na druku ZPZ.
Druk wniosku do pobrania w zakładce Wzory wniosków.

(na podstawie pisma nr BON-IV.5273.52.2018.MR z dnia 18.07.2018 r. Pana Michała Pelczarskiego Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych)

 


 

INFORMACJA W SPRAWIE NIEZAMIESZCZANIA W ORZECZENIU O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI OD DNIA 27 CZERWCA  2018 R.
SYMBOLU PRZYCZYNY NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 02-P

W dniu 27 czerwca 2018 r. wszedł w życie wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r. sygn. akt. SK 19/17 (Dz.U. z 2018 r., poz. 1241), na podstawie którego powiatowe oraz wojewódzkie zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności utraciły prawo do wpisywania w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności symbolu przyczyny niepełnosprawności "02-P - choroby psychiczne".
Powyższe oznacza, iż od dnia 27 czerwca 2018 r. obowiązuje bewzględny zakaz zamieszczania symbolu przyczyny niepełnosprawności "02-P " w orzeczeniu o stopniu niepełnosprawności, wydawanym osobom powyżej 16 roku życia.
Żaden zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności zarówno powiatowy/miejski jak i wojewódzki oraz sąd pracy i ubezpieczeń społecznych nie może zatem od tej daty wydać orzeczenia o stopniu niepełnosprawności z oznaczonym symbolem przyczyny niepełnosprawności "02-P"
Konsekwencją przedmiotowego wyroku jest brak możliwości wpisania symbolu przyczyny niepełnosprawności "02-P" również na żądanie/wniosek osoby orzekanej.
Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności nie posiadają także prawa do wydawania żadnych zaświadczeń wskazujących na występowanie u osoby posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane od dnia 27 czerwca 2018 schorzeń oznaczonych symbolem "02-P".
Przewiduje się, iż sytuacja powyższa potrwa do czasu wprowadzenia w życie nowych przepisów prawa, które uregulują kwestie wydawania orzeczeń o stopniu niepełnosprawności z oznaczonym symbolem "02-P" zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19 czerwca 2018 r.

(na podstawie pisma nr BON-IV.5273.36.2018.MR z dnia 18.07.2018 r. Pana Michała Pelczarskiego Dyrektora Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych)