Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku


Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
 Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

 

Na stronach Biuletynu oddajemy do państwa dyspozycji informacje o Zespole, a także dział wzory wniosków, z którego można pobrać niezbędne dokumenty służące do celów orzeczniczych oraz dział informacyjny dla osób niepełnosprawnych zawierający bezpośrednie linki do stron internetowych Miasta Słupska poświęconym osobom niepełnosprawnym.

 


 LEGYTMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z dniem 1 września 2017 r. wchodzą w życie przepisy rozporządzenia MInistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1541). Jest to ostatni etap zmian w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, zapoczątkowany z dniem 1 sierpnia 2017 r. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 20146, ze zm.)

W związku z powyższym prosimy o zapoznie się z informacjami zawartymi w zakładce Legitymacja osoby niepełnosprawnej. lub o kontakt telefoniczny z Zespołem.
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wzór wypełniania wniosku dostępny w zakładce Wzory wniosków


UWAGA. 
W związku z przewidywanym 1 miesięcznym okresem oczekiwania na odbiór Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej po złożeniu wniosku poniżej przedstawiamy informacje dotyczące stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat korzystania z ulg i uprawnień przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego PKP i PKS na podstawie orzeczeń wydanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

PRAWO DO KORZYSTANIA Z ULG NA PRZEJAZDY ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (PKP, PKS) NA PODSTAWIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(na podstawie pisma BON-IV.5273.37.2017.MR z dnia 23 października 2017 r.)

W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października 2017 r. (nr pisma DBI.3.054.6.2017.RS)  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2017 r., poz. 810) dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS) są odpowiednio dokumenty wyszczególnione w §3, §6 i §7 w/w rozporządzenia. Każdy z tych dokumentów, niezależnie od siebie, uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przejazdowych.
W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 2) ppkt a) i b) oraz §6 ust. 1 pkt 11.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dokumentuje status osoby jako osoby niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

Ponadto przypominamy, iż legitymacje wydane do dnia 31 sierpnia 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony i nie ma konieczności wymiany ich na nową legitymację według obowiązującego od 1 września 2017 r. nowego wzoru legitymacji.


KARTY PARKINGOWE

W związku z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmienie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz 1446) z dniam 1 lipca 2014 r. organem właściwym do wydawanie kart parkingowych stał się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W związku z powyższym osoby zameldowane na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego ubiegające się o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz placówki winny składać stosowne wnioski do tutejszego Zespołu.

Szczegółowe informacje w zakładce Karty parkingowe oraz w siedzibie Zespołu przy ul. Stefana Jaracza 5.

 


INFORMACJA DLA OSÓB Z POWIATU BYTOWSKIEGO

Informujemy, iż z dniem 01.10.2011 r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie. 

W związku z powyższym osoby zainteresowane z Powiatu Bytowskiego powinny składać wnioski w wyżej wymienionym Zespole.

Adres korespondencji:
Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności 
77-100 Bytów, ul. Miła 26
tel. 59-822-80-68, 59-822-80-79 

 


W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 224, poz. 1803) informujemy, że:

wnioski o ponowne ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności należy składać nie wcześniej niż 30 dni przed upływem ważności posiadanego orzeczenia. Wnioski składane przed terminem podanym wyżej nie będą przyjmowane;

legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy / Miejski / Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:46703
Treść wprowadził(a): Andrzejewski Maciej, 2018-04-20 12:02:03
Treść wytworzył(a): Maciej Andrzejewski, 1970-01-01 01:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-04-05 08:18:55