Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
PRZEWODNICZĄCA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

mgr Alina Adamiak

 

tel./fax: 59-840-20-98

 

 

   Kompetencje Przewodniczącej   

Przewodnicząca Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku działa na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Prezydenta Miasta Słupska uprawniającego w szczególności do:

- dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością wyodrębnioną organizacyjnie i gospodarczo na własnym wewnętrznym rozrachunku jednostki budżetowej,
- kierowania jednostką budżetową i reprezentowania jej na zewnątrz oraz do składania jednoosobowo oświadczeń woli w sprawach majątkowych jednostki

Zakres czynności Przewodniczącej obejmuje między innymi:
- realizacja zadań wynikająca z ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy,
- podejmowanie czynności organizacyjnych w celu prawidłowego wykonywania powierzonych zadań,
- prowadzenie czynności kontrolnych na zasadach bieżącego nadzoru nad realizacją powierzonych zadań,
- analiza aktualnej sytuacji prawnej dotyczącej zagadnień pracy Zespołu,
- dokonywanie podziału zadań, kompetencji i odpowiedzialności pomiędzy podległymi pracownikami,
- ponoszenie odpowiedzialności za wyniki realizacji powierzonych zadań,
- przyjmowanie interesantów i nadawanie biegu zgłaszanym sprawom obejmujących zakres kompetencji,
- realizacja zasad polityki kadrowej,
- przedkładanie Prezydentowi odpowiedzi do organów kontroli, po uzyskaniu akceptacji dyrektora Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych,
- planowanie i koordynacja działań w zakresie realizowanych zadań.