Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ

 

INFORMACJE OGÓLNE

PRAWO DO KORZYSTANIA Z ULG NA PRZEJAZDY ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (PKP, PKS) NA PODSTAWIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

DUPLIKAT LEGITYMACJI

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA WNIOSKU O LEGITYMACJĘ

 

INFORMACJE OGÓLNE


Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia MInistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1541) zwanego dalej "rozporządzeniem zmieniającym:. Jest to ostatni etap zmian w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności zwanych dalej "legitymacją", zapoczątkowany z dniem 1 sierpnia 2017 r. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 20146, ze zm.)

Mając na uwadze powyższe informujemy, iż:

1. Osoba ubiegająca się o wydanie od dnia 1 września 2017 r. legitymacji osoby niepełnosprawnej zobowiązana jest złozyć wniosek według nowego wzoru (pobierz)

2. Legitymacja osoby niepełnosprawnej od dnia 1 sierpnia 2017 r. wydawana jest tylko i wyłącznie na podstawie ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności,  stopniu niepełnosprawności lub wskazaniach do ulg i uprawnień na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:
   1) 5 lat w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność osobom do 16 roku życia;
   2) 10 lat w przypadu legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom do 60 roku życia;
   3) na stałe w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom po 60 roku życia.
   Możliwe jest posiadanie tylko jednej legitymacji osoby niepełnosprawnej.
3. Organem wystawiającym legitymację staje się powiatowy/miejski zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, do któregop złożono stosowny wniosek (§1 pkt 1 rozporządzenia zmieniającego), zastępując w tej roli wskazanego do 31 sierpnia br. jako organ wystawiający legitymację starostę.
4. Właściwość miejscową powiatowego zespołu ustala się wg miejsca faktycznego zamieszkania wnioskodawcy (art 66 ustawy o rehabilitacji w związku z art.25-28 Kodeksu cywilnego oraz art. 21 §1 pkt 3 Kodeksu postępowania cywilnego).
5. Stopień niepełnosprawności wpisuje się w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.
6. Symbol przyczyny niepełnosprawności wpisuję w legitymacji wyłącznie na wniosek osoby niepełnosprawnej.
7. Symbol przyczyny niepełnosprawności jak i stopień niepełnosprawności (w przypadku osób po 16 roku życia) wpisywany jest na legitymacji za pomocą fotokodu (kod QR).
8. Do wniosku o legitymację od dnia 1 września 2017 r. należy dołączyć:
   1) zdjęcię o wymiarach 35x45 mm w formacie jak do dowodu osobistego,
  2) kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia na podstawie którego będzie wydana legitymacja (oryginał orzeczenia do wglądu),
   3) potwierdzenie wniesienia opłaty w wysokości 15 zł za wydanie duplikatu legitymacji w przypadku zgubienia lub zniszczenia posiadanej legitymacji wystawionej na podstawie nowego wzoru.
9. Legitymacje wydane przed 1 sierpnia 2017 roku zachowują swoją ważność.
10. Duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie dla legitymacji wydanej od 1 września 2017 roku według nowego wzoru. Za wydanie duplikatu powiatowy/miejski zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł.
W przypadku legitymacji wydanych do dnia 31 sierpnia 2017 r. duplikatu nie stosuje się, natomiast wydaję się nową legitymację zgodnie ze wzorem obowiązującym od 1 września 2017 r. - nie pobiera się opłaty.
11. Od dnia 1 września 2017 roku zmianie ulega wzór blankietu legitymacji:

WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI WZÓR LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ
wzór legitymacji stopień.jpg wzór legitymacji.jpg

 "Nowy wzór blankietu legitymacji w sposób bezpośredni wskazuje na charakter dokumentu i osobę, której przysługuje. Legitymacja ma dwie strony zawierające elementy zabezpieczające dokument przed sfałszowaniem i podrobieniem. Na awersie legitymacji znajduje się m.in. napis: „LEGITYMACJA OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” (w jęz. francuskim CARTE D’IDENTITÉ D’UNE PERSONNE HANDICAPÉE oraz w jęz. angielskim DISABLED PERSON IDENTIFICATION CARD), jak też piktogramy oznaczające niepełnosprawności. Na rewersie legitymacji znajduje się m.in. dziewięciocyfrowy indywidualny numer nadany legitymacji, oddzielony ukośnikiem prawym od czterocyfrowego numeru, oznaczającego kod powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wystawił legitymację a także wpisywany za pomocą fotokodu (kod QR): Nr PESEL, nr legitymacji oraz na wniosek stopień lub symbol przyczyny niepełnosprawności". (źródło: http://www.niepelnosprawni.gov.pl/art,783,legitymacja-osoby-niepelnosprawnej)
12. Specyfikacja QRkodu i czytników: ogólnoświatowy standard QRcode, wersja: 10 (57x57 modułów), mechanizm korekcji błędów: poziom H (umożliwia odzyskanie 30% uszkodzonych danych). Dowolny czytnik kodów QR obsługujący kody w wersji 10."

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

 

PRAWO DO KORZYSTANIA Z ULG NA PRZEJAZDY ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (PKP, PKS) NA PODSTAWIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

UWAGA. 
W związku z przewidywanym 1 miesięcznym okresem oczekiwania na odbiór Legitymacji Osoby Niepełnosprawnej po złożeniu wniosku poniżej przedstawiamy informacje dotyczące stanowiska Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa na temat korzystania z ulg i uprawnień przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego PKP i PKS na podstawie orzeczeń wydanych przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

PRAWO DO KORZYSTANIA Z ULG NA PRZEJAZDY ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (PKP, PKS) NA PODSTAWIE ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI LUB ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(na podstawie pisma BON-IV.5273.37.2017.MR z dnia 23 października 2017 r.)

W świetle wyjaśnień Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa z dnia 18 października 2017 r. (nr pisma DBI.3.054.6.2017.RS)  zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U z 2017 r., poz. 810) dokumentami poświadczającymi uprawnienia osób niepełnosprawnych do korzystania z ulg przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego (PKP, PKS) są odpowiednio dokumenty wyszczególnione w §3, §6 i §7 w/w rozporządzenia. Każdy z tych dokumentów, niezależnie od siebie, uprawnia osobę niepełnosprawną do korzystania z ulg przejazdowych.
W przypadku posiadania orzeczenia o niepełnosprawności albo orzeczenia o stopniu niepełnosprawności nie jest konieczne posiadanie również legitymacji, o której mowa w §3 ust. 1 pkt 2) ppkt a) i b) oraz §6 ust. 1 pkt 11.
Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dokumentuje status osoby jako osoby niepełnosprawnej, natomiast legitymacja jest dokumentem potwierdzającym wydanie przedmiotowego orzeczenia.

Ponadto przypominamy, iż legitymacje wydane do dnia 31 sierpnia 2017 r. zachowują swoją ważność na czas w nich określony i nie ma konieczności wymiany ich na nową legitymację według obowiązującego od 1 września 2017 r. nowego wzoru legitymacji.

 

DUPLIKAT LEGITYMACJI

 

W przypadku legitymacji wydanych do dnia 31 sierpnia 2017 r. duplikatu nie stosuje się, natomiast wydaję się nową legitymację zgodnie ze wzorem obowiązującym od 1 września 2017 r. - nie pobiera się opłaty.
Duplikat legitymacji może być wystawiony wyłącznie dla legitymacji wydanej od 1 września 2017 roku według nowego wzoru.

Ze względu na powód złożenia wniosku o wydanie duplikatu legitymacji osoby niepełnosprawnej wyróżnia się duplikat płatny oraz nieodpłatny

DUPLIKAT PŁATNY
W przypadku:
1. zgubienia/utraty posiadanej legitymacji [należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 4) wniosku] 
2. uszkodzenia/złego stanu technicznego posdadanej legitymacji [należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 5) wniosku]
istnieje możliwość wysatwienia duplikatu legitymacji
W obu powyższych przypadkach za wydanie duplikatu powiatowy/miejski zespół pobiera opłatę w kwocie 15 zł. Opłatę należy wnieść na niżej podane konto - brak możliwości płatności w siedzibie zespołu.

Nr konta do dokonywania wpłat:

77 1140 2118 0000 2177 8800 1003
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności
76-200 Słupsk, ul. Stefana Jaracza 5 

W tytule należy wpisać:
"Opłata za wydanie duplikatu legitymacji"
Imię, nazwisko i adres zameldowania osoby
dla której zostanie wydana legitymacja

UWAGA!
Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wpłaty oraz zaznaczyć X w polu nr 51. wniosku.

 

DUPLIKAT NIEODPŁATNY
W przypadku:
1. zmiany numeru PESEL [należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 6) wniosku]
2. zmiany nazwiska [należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 7) wniosku]
3. uzyskania nowego orzeczenia ze względu na zmianę stanu zdrowia [należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 8) wniosku]
4. zmiany wizerunku [należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 9) wniosku]
5. chęci dopisania stopnia niepełnosprawności do posiadanej legitymacji (dotyczy legitymacji wydanej dla osoby po 16 roku życia, która w posiadanej legitymacji nie wnioskowała o wpisanie stopnia niepełnosprawności) [należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 10) wniosku]
6. chęci dopisania symbolu (symboli) przyczyny niepełnosprawności (dotyczy posiadanej legitymacji, w której nie wnioskowano o wpisanie symbolu (symboli) przyczyny niepełnosprawności) [należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 11) wniosku]
opłaty za wydanie duplikatu nie pobiera się.

UWAGA!
W momencie odbioru nowej legitymacji, posiadaną legitymację należy zwrócić (zostanie ona fizycznie zniszczona przez pracownika zespołu).

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE SPOSOBU WYPEŁNIANIA WNIOSKU O LEGITYMACJĘ

WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(dotyczy osób po 16 roku życia)

Do wniosku należy dołączyć:
1. 1 zdjęcie w formacie 35x45mm jak do dowodu osobistego,
2. kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub Wyroku Sądu,
3. kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (osoby, której dotyczy legitymacja) w przypadku gdy  gdy wniosek składany jest w siedzibie tutejszego Zespołu przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem. Kserokopia powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion rodziców oraz nazwiska rodowego.

Informacje dotyczące wypełniania wniosku:
1. WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
2. W polu nr 1. należy wpisać nazwę zespołu do którego składany będzie wniosek.
DANE WNIOSKODAWCY
3. Należy wypełnić pola od nr 2. do nr 9. dotyczące danych osobowych wnioskodawcy oraz orzeczenia będącego podstawą do wydania legitymacji.
ADRES ZAMELDOWANIA 
4. Należy wypełnić pola od nr 10. do nr 14. dotyczące adresu zamleldowania wnioskodawcy.
5. Pole nr 15. Adres e-mail  i pole nr 16.. Numer telefonu wypełnia się celem poinformowania wnioskodawcy o terminie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej.
ADRES ZAMIESZKANIA
6. Pola od nr 17. do 21. należy wypełnić tylko i wyłącznie, kiedy adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania.
ADRES DO KORESPONDENCJI 
7. Pola od nr 22. do 26. należy wypełnić tylko i wyłącznie, kiedy adres do korespondencji jest inny niż adres zameldowania lub zamieszkania.
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK
8. W przypadku gdy wniosek składany jest w siedzibie Zespołu przez inną osobę niż osobę, której dotyczy legitymacja tj osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem należy wypełnić pola od nr 27. do nr 32. dotyczące danych osoby składającej wniosek za osobę niepełnosprawną oraz dołączyć kserokopię dowodu osobistego osoby, której dotyczy legitymacja oraz zaznaczyć X w polu nr 53. W kserokopii dowodu należy zaciemnić pola dotyczące nazwiska rodowego oraz imion rodziców.
ADRES ZAMELDOWANIA 
9. Pola od nr 33. do nr 39. dotyczą danych teleadresowych osoby składającej wniosek za osobę niepełnosprawną, której dotyczy legitymacja.
ADRES ZAMIESZKANIA oraz  ADRES DO KORESPONDENCJI
10. Patrz punkt 6 i 7
DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU
11. Należy zaznaczyć X w polu nr 50. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm i w polu nr 53. Kopia orzeczenia... które MUSZĄ być załączone do wniosku.
12. W przypadku składania wniosku celem wydania płatnego duplikatu legitymacji ze względu na zgubienie lub zniszczenie należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 4) lub 5) oraz zaznaczyć X w polu nr 51. i dołączyć do wniosku dodatkowo potwierdzenia wpłaty.
13 W polu nr 52. podpunkty od 1) do 11) należy zaznaczyć powód ubiegania się o legitymację.
UWAGA! W przypadku zaznaczenia podpunktu 4) lub 5) należy dołączyć do wniosku dodatkowo dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji. Pozostałe duplikaty o których mowa w podpunktach od 6) do 11) są nieodpłatne - przy odbiorze nowej legitymacji należy zwrócić aktualnie posiadaną.
OŚWIADCZENIA
14. W polu nr 54. podpunkty 1) lub 2) lub 3) należy zaznaczyć X w przypadku sprawowania władzy rodzicielskiej lub opieki lub kurateli nad osobą niepełnosprawną, której wniosek dotyczy. 
15. W przypadku chęci umieszczenia na legitymacji stopnia niepełnosprawności należy zaznaczyć X w polu nr 54. podpunkt 4). Stopień będzie zapisany w kodzie QR
16. W przypadku chęci umieszczenia na legitymacji symbolu (symboli) niepełnosprawności należy zaznaczyć X w polu nr 54. podpunkt 5). Symbol będzie zapisany w kodzie QR.
17. W przypadku składnia wniosku o bezpłatny duplikat lub o wydanie kolejnej legitymacji w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia ze względu na zmianę staniu zdrowia, należy wpisać w polu nr 54. podpunkt 6) numer posiadanej legitymacji. W dniu odbioru nowej legitymacji posiadaną należy zwrócić.
18. W przypadku gdy legitymację ma odebrać inna osoba niż wnioskodawca należy wypełnić dane w polu nr 54. podpunkt 7) wpisując imię, nazwisko i PESEL tej osoby. Osoba upoważniona po odbiór legitymacji zgłasza się ze swoim dowodem osobistym.
19. Wniosek należy podpisać - pole nr 55.
ODBIÓR LEGITYMACJI
20. Pola nr 56., nr 57. podpunkt 1) i 2) i nr 58 wypełnia się przy odbiorze legitymacji w obecności pracownika zespołu.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY


WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ STOPIEŃ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(dotyczy osoby po 16 roku życia ubezwłasnowolnionej)

Do wniosku należy dołączyć:
1. 1 zdjęcie w formacie 35x45mm jak do dowodu osobistego,
2. kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub Wyroku Sądu,
3. kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (osoby, na którą będzie wystawiona legitymacja) w przypadku gdy  gdy wniosek składany jest w siedzibie tutejszego Zespołu przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem. Kserokopia powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion rodziców oraz nazwiska rodowego.

Informacje dotyczące wypełniania wniosku:
1. WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
2. W polu nr 1. należy wpisać nazwę zespołu do którego składany będzie wniosek.

DANE WNIOSKODAWCY
3. Należy wypełnić pola od nr 2. do nr 9. dotyczące danych osobowych wnioskodawcy (osoby ubezwłasnowolnionej, na którą będzie wydana legitymacja) oraz orzeczenia będącego podstawą do wydania legitymacji.
ADRES ZAMELDOWANIA 
4. Należy wypełnić pola od nr 10. do nr 14. dotyczące adresu zamleldowania wnioskodawcy (osoby ubezwłasnowolnionej).
5. Pole nr 15. Adres e-mail  i pole nr 16.. Numer telefonu pozostawia się niewypełnione.
ADRES ZAMIESZKANIA
6. Pola od nr 17. do 21. należy wypełnić tylko i wyłącznie, kiedy adres zamieszkania osoby ubezwłasnowolnionej jest inny niż adres zameldowania.
ADRES DO KORESPONDENCJI 
7. Pola od nr 22. do 26. należy pozostawić niewypełnione.
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK
8. Należy wypełnić pola od nr 27. do nr 32. dotyczące danych osobowych opiekuna prawnego osoby ubezwłasnowolnionej, dołączyć kserokopię dowodu osobistego osoby, której dotyczy legitymacja (osoby ubezwłasnowolnionej).
ADRES ZAMELDOWANIA 
9. Pola od nr 33. do nr 39. dotyczą danych teleadresowych opiekuna prawnego. Pole nr 38. Adres e-mail i pole nr 39. Numer telefonu wypełnia się celem poinformowania o terminie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej.
ADRES ZAMIESZKANIA
10. Pola od nr 40. do 44. należy wypełnić tylko i wyłącznie, kiedy adres zamieszkania opiekuna prawnego jest inny niż adres zameldowania.
ADRES DO KORESPONDENCJI 
11. Pola od nr 45. do 49. należy wypełnić tylko i wyłącznie, kiedy adres do korespondencji opiekuna prawnego jest inny niż adres zameldowania lub zamieszkania.
DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU
12. Należy zaznaczyć X w polu nr 50. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm i w polu nr 53. Kopia orzeczenia... które MUSZĄ być załączone do wniosku.
13. W przypadku składania wniosku celem wydania płatnego duplikatu legitymacji ze względu na zgubienie lub zniszczenie należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 4) lub 5) oraz zaznaczyć X w polu nr 51. i dołączyć do wniosku dodatkowo potwierdzenia wpłaty.
14. W polu nr 52. podpunkty od 1) do 11) należy zaznaczyć powód ubiegania się o legitymację.
UWAGA! W przypadku zaznaczenia podpunktu 4) lub 5) należy dołączyć do wniosku dodatkowo dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji. Pozostałe duplikaty o których mowa w podpunktach od 6) do 11) są nieodpłatne - przy odbiorze nowej legitymacji należy zwrócić aktualnie posiadaną.
OŚWIADCZENIA
15. W polu nr 54. podpunkty  2)  należy zaznaczyć X stosownie do sprawowania opieki  nad ubezwłasnowolnioną osobą niepełnosprawną, której wniosek dotyczy. 
16. W przypadku chęci umieszczenia na legitymacji stopnia niepełnosprawności należy zaznaczyć X w polu nr 54. podpunkt 4). Stopień będzie zapisany w kodzie QR
17. W przypadku chęci umieszczenia na legitymacji symbolu (symboli) niepełnosprawności należy zaznaczyć X w polu nr 54. podpunkt 5). Symbol będzie zapisany w kodzie QR.
18. W przypadku składnia wniosku o bezpłatny duplikat lub o wydanie kolejnej legitymacji w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia ze względu na zmianę staniu zdrowia, należy wpisać w polu nr 54. podpunkt 6) numer posiadanej legitymacji. W dniu odbioru nowej legitymacji posiadaną należy zwrócić.
19. W przypadku gdy legitymację ma odebrać inna osoba niż opiekun prawny należy wypełnić dane w polu nr 54. podpunkt 7) wpisując imię, nazwisko i PESEL tej osoby. Osoba upoważniona po odbiór legitymacji zgłasza się ze swoim dowodem osobistym.
20. Wniosek należy podpisać - pole nr 55.
ODBIÓR LEGITYMACJI
21. Pola nr 56., nr 57. podpunkt 1) i 2) i nr 59. wypełnia się przy odbiorze legitymacji w obecności pracownika zespołu.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY


WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI DOKUMENTUJĄCEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
(dotyczy osoby przed 16 rokiem życia - dzieci)

Do wniosku należy dołączyć:
1. 1 zdjęcie w formacie 35x45mm jak do dowodu osobistego,
2. kserokopię ostatniego prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności wydanego przez zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności lub Wyroku Sądu.
3. kserokopię dowodu osobistego wnioskodawcy (osoby, na którą będzie wystawiona legitymacja) w przypadku gdy  gdy wniosek składany jest w siedzibie tutejszego Zespołu przez osobę upoważnioną, pełnomocnika lub opiekuna prawnego niebędącego rodzicem. Kserokopia powinna mieć zaczernione pola dotyczące imion rodziców oraz nazwiska rodowego.

Informacje dotyczące wypełniania wniosku:
1. WNIOSEK NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE DRUKOWANYMI LITERAMI
2. W polu nr 1. należy wpisać nazwę zespołu do którego składany będzie wniosek.
DANE WNIOSKODAWCY
3. Należy wypełnić pola od nr 2. do nr 9. dotyczące danych osobowych wnioskodawcy (dziecka, na które będzie wydana legitymacja) oraz orzeczenia będącego podstawą do wydania legitymacji.
ADRES ZAMELDOWANIA 
4. Należy wypełnić pola od nr 10. do nr 14. dotyczące adresu zamleldowania wnioskodawcy (dziecka).
5. Pole nr 15. Adres e-mail  i pole nr 16.. Numer telefonu pozostawia się niewypełnione.
ADRES ZAMIESZKANIA
6. Pola od nr 17. do 21. należy wypełnić tylko i wyłącznie, kiedy adres zamieszkania dziecka jest inny niż adres zameldowania.
ADRES DO KORESPONDENCJI 
7. Pola od nr 22. do 26. należy pozostawić niewypełnione.
DANE OSOBY SKŁADAJĄCEJ WNIOSEK
8. Należy wypełnić pola od nr 27. do nr 32. dotyczące danych osobowych rodzica/opiekuna prawnego dziecka oraz zaznaczyć X. 
ADRES ZAMELDOWANIA 
9. Pola od nr 33. do nr 39. dotyczą danych teleadresowych rodzica/opiekuna prawnego rodzica. Pole nr 38. Adres e-mail i pole nr 39. Numer telefonu wypełnia się celem poinformowania o terminie odbioru legitymacji osoby niepełnosprawnej.
ADRES ZAMIESZKANIA
10. Pola od nr 40. do 44. należy wypełnić tylko i wyłącznie, kiedy adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego jest inny niż adres zameldowania.
ADRES DO KORESPONDENCJI 
11. Pola od nr 45. do 49. należy wypełnić tylko i wyłącznie, kiedy adres do korespondencji rodzica/opiekuna prawnego jest inny niż adres zameldowania lub zamieszkania.
DOKUMENTY DOŁĄCZONE DO WNIOSKU
12. Należy zaznaczyć X w polu nr 50. Fotografia o wymiarach 35 mm x 45 mm i w polu nr 53. Kopia orzeczenia... które MUSZĄ być załączone do wniosku.
13. W przypadku składania wniosku celem wydania płatnego duplikatu legitymacji ze względu na zgubienie lub zniszczenie należy zaznaczyć X w polu nr 52. podpunkt 4) lub 5) oraz zaznaczyć X w polu nr 51. i dołączyć do wniosku dodatkowo potwierdzenia wpłaty.
14. W polu nr 52. podpunkty od 1) do 11) należy zaznaczyć powód ubiegania się o legitymację.
UWAGA! W przypadku zaznaczenia podpunktu 4) lub 5) należy dołączyć do wniosku dodatkowo dowód wniesienia opłaty za wydanie duplikatu legitymacji. Pozostałe duplikaty o których mowa w podpunktach od 6) do 11) są nieodpłatne - przy odbiorze nowej legitymacji należy zwrócić aktualnie posiadaną.
OŚWIADCZENIA
15. Należy zaznaczyć X w polu nr 54. podpunkt 1) lub 2) lub 3) stosownie do sprawowania władzy rodzicielskiej lub opieki prawnej lub kurateli nad dzieckiem, którego wniosek dotyczy.

16. W przypadku chęci umieszczenia na legitymacji stopnia niepełnosprawności należy zaznaczyć X w polu nr 54. podpunkt 4). Stopień będzie zapisany w kodzie QR
17. W przypadku chęci umieszczenia na legitymacji symbolu (symboli) niepełnosprawności należy zaznaczyć X w polu nr 54. podpunkt 5). Symbol będzie zapisany w kodzie QR.
18. W przypadku składnia wniosku o bezpłatny duplikat lub o wydanie kolejnej legitymacji w związku z uzyskaniem nowego orzeczenia ze względu na zmianę staniu zdrowia, należy wpisać w polu nr 54. podpunkt 6) numer posiadanej legitymacji. W dniu odbioru nowej legitymacji posiadaną należy zwrócić.
19. W przypadku gdy legitymację ma odebrać inna osoba niż rodzic/opiekun prawny należy wypełnić dane w polu nr 54. podpunkt 7) wpisując imię, nazwisko i PESEL tej osoby. Osoba upoważniona po odbiór legitymacji zgłasza się ze swoim dowodem osobistym.
20. Wniosek należy podpisać - pole nr 55.
ODBIÓR LEGITYMACJI
21. Pola nr 56., nr 57. podpunkt 1) i 2) i nr 59. wypełnia się przy odbiorze legitymacji w obecności pracownika zespołu.

POWRÓT NA POCZĄTEK STRONY