Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.zoon.slupsk.pl.

Daty publikacji i aktualizacji:

Data publikacji strony internetowej: 30.07.2006 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 21.03.2024 r.

Status pod względem zgodności z ustawą:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • Treści opublikowane przed 2019 r. nie są dostosowane do standardów WCAG.
  • Mogą występować błędny w odczycie tabel zapisywanych w formacie PDF generowanych przez zewnętrzne systemy informatyczne.

Obecnie trwają prace nad modernizacją środowiska usługi BIP świadczonej przez podmiot zewnętrzny – po aktualizacji środowiska usługi BIP rozpoczęte zostaną prace mające na celu dostosowanie w całości strony internetowej bip.zoon.slupsk.pl w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej:

Oświadczenie sporządzono dnia: 27.03.2024 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe:

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe:

Administrator strony internetowej: Maciej Andrzejewski
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, ul. Poniatowskiego 4A, 76-200 Słupsk.
e-mail: pzdsoon@vp.pl
e-Puap: informacje bip.zoon.slupsk.pl
tel. 598420895

Informacje na temat procedury:

Zgodnie z art. 18 ustawy o dostępności cyfrowej „Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można również zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich”.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/

Dostępność architektoniczna:

Siedziba Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku zlokalizowany jest  na parterze budynku A przy ulicy Poniatowskiego 4a, 76-200 Słupsk. Przy głównym wejściu znajduje się podjazd m.in. dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Przy drugim wejściu na składy orzekające został podniesiony chodnik w celu zniesienia bariery architektonicznej budynku.
W części użytkowanej przez Zespół udostępniona jest toaleta dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Przy budynku (wjazd od strony ulicy Poniatowskiego) wyznaczone zostały miejsca dla osób odwiedzających, w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Od strony ulicy Bałtyckiej zlokalizowany jest duży parking m.in. dla osób odwiedzających instytucje lokalizowane w budynku przy ul. Poniatowskiego 4a. Wszystkie ścieżki komunikacyjne z parkingów do drzwi wejściowych wyłożone są polbrukiem.
W części zajmowanej przez Zespół nie ma zlokalizowanych pętli indukcyjnych, oznaczeń w języku brajla, oznaczeń kontrastowych. Treści informacyjne zapisywane są prostym zrozumiałym językiem.
Do siedziby Zespołu można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Obsługa interesantów zlokalizowana jest w pokoju nr 2 (drugie pomieszczenie po wejściu do części budynku zajmowanej przez Zespół

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego za 2020 rok.pdf