Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ULGI  NA PRZEJAZDY PKP i PKS

Osoby niepełnosprawne korzystające z przejazdów środkami transportu PKS i PKP uprawnione są do pewnych ulg. Aby posiadać do nich prawo, należy mieć ze sobą dokumenty potwierdzające stopień niepełnosprawności. Od stopnia i rodzaju niepełnosprawności uzależniona jest wysokość zniżki. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. określa rodzaje dokumentów uprawniających do korzystania przez osoby niepełnosprawne z określonych zniżek.

Do zniżek uprawnione są:
· osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji – osoby całkowicie niezdolne do pracy oraz niezdolne do samodzielnej egzystencji, w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, albo posiadające znaczny stopień niepełnosprawności, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, bądź inwalidów I grupy, jeżeli orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej nie utraciło mocy,
· dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne – do ukończenia 24 roku życia oraz niepełnosprawni studenci - do ukończenia 26 roku życia,
· opiekunowie lub przewodnicy – jedna osoba pełnoletnia, a w przypadku przewodnika osoby niewidomej – osoba, która ukończyła 13 lat, albo pies – przewodnik.

Ulga 100% – to uprawnienie do uzyskania w kasie biletowej przewoźnika biletu wydawanego nieodpłatnie.

Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym w podróży środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego (PKP)
i autobusowego (PKS)

 

Lp.

Uprawnieni

Przejazdy PKP (2 klasa)

Przejazdy PKS

Uwagi

1.

Dzieci do lat 4

100% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

 

Bilety jednorazowe

klasa 2, w klasie 1 dopłata

100% ulga autobusy zwykłe i przyspieszone

 

Bilety jednorazowe

PKS (zwykły i przyspieszony) pod warunkiem nie korzystania przez dziecko z oddzielnego miejsca do siedzenia, a jeżeli korzysta to ulga 78%

2.

Przewodnik lub opiekun towarzyszący w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji

opiekun - 18 lat
przewodnik 13 lat lub pies przewodnik

95 % ulga pociągi osobowe i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

95% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe

 

3.

Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne

78% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Wyłącznie w ramach przejazdów celowych, których katalog zawiera ustawa np. dom-szkoła-dom

4.

Rodzice lub opiekunowie dzieci i młodzieży dotkniętej inwalidztwem lub niepełnosprawnej

78% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe

 

5.

Osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

49% ulga pociągi osobowe, bilety jednorazowe

37 % pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC

 

Bilety jednorazowe 
klasa 2, w klasie 1 dopłata

49% ulga autobusy zwykłe

37% ulga autobusy przyspieszone i pospieszne

Bilety Jednorazowe

 

6.

Osoby niewidome uznane za niezdolne do samodzielnej egzystencji

93 % ulga pociągi osobowe

 

51 % ulga pociągi pospieszne i ekspresowe, IC, EC

ulgi 93 % autobusy zwykłe

 

51 % ulga autobusy przyspieszone i pospieszne

bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

 

 

7.

Osoby niewidome, które nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

37% ulga pociągi osobowe, pospieszne i ekspresowe, IC, EC

Bilety jednorazowe lub miesięczne imienne

Klasa 2, w klasie 1 dopłata

37% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

Bilety jednorazowe  lub miesięczne imienne

 

 

 

 

8.

Cywilne niewidome ofiary działań wojennych uznane za

osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji

78 % ulga pociągi osobowe i pospieszne

78% ulga autobusy zwykłe, przyspieszone i pospieszne

na podstawie biletów jednorazowych

9.

Emeryci i renciści oraz ich współmałżonkowie, na których

pobierane są zasiłki rodzinne

37 % ulga pociągi osobowe, pospieszne i

ekspresowe

 

dwa przejazdy w ciągu roku

 

 Tabela została sporządzona na podstawie aktów prawnych:
· Ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 175, poz. 1440 z późn. zm.), isap.sejm.gov.pl,
· Rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 r. w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (Dz.U. z 2002 r. Nr 179, poz. 1495 z późn. zm.), www.niepelnosprawni.gov.pl/,

Źródło: http://www.pfron.org.pl/

UWAGA: Powyższe informacje mogą ulec zmianie. Przed zakupem biletów zaleca się sprawdzenie obowiązujących ulg u przewoźnika.

POWRÓT