Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
FORMY POMOCY OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ

 

Osoby niepełnosprawne w zależności od posiadanego orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności a także osoby posiadające statut osoby niepełnosprawnej na podstawie orzeczeń innych organów orzeczniczych mogą zwrócić się do ośrodków pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania z zapytaniem o poniższe świadczenia finansowe. Czy dane świadczenie będzie przysługiwało decydują właściwi pracownicy opieki społecznej na podstawie orzeczeń i sytuacji wnioskodawcy.

 

Świadczenia dla osób niepełnosprawnych przyznawane przez ośrodki pomocy społecznej:

 

1. ŚWIADCZENIA DLA RODZICÓW I OPIEKUNÓW
Zasiłek dla opiekuna
Świadczenie pielęgnacyjne
- Specjalny zasiłek opiekuńczy

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203723

 

2. WSPARCIE Z POMOCY SPOŁECZNEJ
Zasiłki stałe i celowe
- Usługi opiekuńcze
- Domy Pomocy Społecznej
Środowiskowe Dom Pomocy
- Dzienne Domy Pomocy

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/203724

 

3. ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204420

 

4. DODATEK PIELĘGNACYJNY

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/204422

 

5. „WYPRAWKA SZKOLNA” dla uczniów z niepełnosprawnością

Źródło: http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/189336

 

Oprócz wyżej wymienionych form pomocy ośrodki pomocy mogą świadczyć inne dodatkowe formy pomocy dla osób niepełnosprawnych. Po otrzymaniu orzeczenia zaleca się kontakt z właściwym dla miejsca zamieszkania ośrodkiem pomocy społecznej celem ustalenia przysługujących form pomocy. 

Powyższe informacje mają charakter poglądowy. W celu ustalenia szczegółów prosimy kontaktować się z ośrodkami pomocy społecznej właściwymi dla miejsca zamieszkania.

POWRÓT