Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Podstawy prawne funkcjonowania jednostki

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku jest samodzielną jednostką organizacyjną Gminy Miejskiej Słupsk (miasta na prawach powiatu). 
 

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

3. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym i przepisów wykonawczych do tej ustawy.

4. Uchwały Nr XLVIII / 597 / 05 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 26 października 2005 r. w sprawie wydzielenia ze struktur Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Słupsku jednostki budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Słupsku, ul Jaracza 5.

5. Innych właściwych ustaw i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych.

6. Statut (załącznik do Uchwały Nr LV/743/14 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie nadania statutu jednostce budżetowej pod nazwą Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności z siedzibą w Słupsku przy ul. Jaracza 5.)