Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy iż z dniem 25 maja 2018 r. zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia.

Poniżej przedstawiamy słownik ujmujący niektóre pojęcia ujętych w RODO (Art. 4 RODO):

„dane osobowe” oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej;

„przetwarzanie” oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;

„zbiór danych” oznacza uporządkowany zestaw danych osobowych dostępnych według określonych kryteriów, niezależnie od tego, czy zestaw ten jest scentralizowany, zdecentralizowany czy rozproszony funkcjonalnie lub geograficznie;

„administrator” oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych; jeżeli cele i sposoby takiego przetwarzania są określone w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego, to również w prawie Unii lub w prawie państwa członkowskiego może zostać wyznaczony administrator lub mogą zostać określone konkretne kryteria jego wyznaczania;

„dane biometryczne” oznaczają dane osobowe, które wynikają ze specjalnego przetwarzania technicznego, dotyczą cech fizycznych, fizjologicznych lub behawioralnych osoby fizycznej oraz umożliwiają lub potwierdzają jednoznaczną identyfikację tej osoby, takie jak wizerunek twarzy lub dane daktyloskopijne;

„dane dotyczące zdrowia” oznaczają dane osobowe o zdrowiu fizycznym lub psychicznym osoby fizycznej – w tym o korzystaniu z usług opieki zdrowotnej – ujawniające informacje o stanie jej zdrowia;

„RODO" oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

„profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się,

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Na podstawie Artykułu 13 RODO informujemy iż:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przewodniczący Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z siedzibą przy ul. Poniatowskiego 4A, tel. 59 840 20 98, e-mail: pzdsoon@vp.pl
2. Dane Kontaktowe Inspektora ochrony danych w Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku: tel. 59 842 08 95, e-mail: pzdsoon@vp.pl
3. Administrator danych osobowych przetwarza Państwa dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów i porozumień.
4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu wykonania zadań ustawowych do których zastały powołane zespoły do spaw orzekania o niepełnosprawności na podstawie:

a) Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r.,  poz. 511) i przepisów wykonawczych do tej  ustawy) w celu:

  • realizacji zadań z zakresu orzekania o niepełnosprawności osób, które nie ukończyły 16 roku życia,
  • realizacji zadań z zakresu orzekania o stopniu niepełnosprawności osób powyżej 16 roku,
  • wydawania orzeczeń do ulg i uprawnień,
  • wystawiania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

b) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1260 z późn. zm.)  i przepisów wykonawczych do tej ustawy w celu:

  • wystawiania kart parkingowych uprawnionym osobom niepełnosprawnym;

c) Innych ustaw właściwych i aktów wykonawczych niezbędnych do wykonania obowiązków prawnych ciążących na Powiatowym Zespole do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku, który nie będzie udostępniał danych innym podmiotom gospodarczym lub osobowom fizycznym, chyba że obowiązek ich udostępniania wynikac będzie z obowiązujących przepisów prawnych.
6. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane na mocy obowiązującymi przepisami prawnymi na podstawie pisemnych wniosków o udostępnienie danych osobowych m.in. do: 

  • innych zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności,
  • instytucji administracji rządowej i samorządowej, w tym do ośrodków pomocy społecznej,
  • organom ścigania i sądom,
  • organów prowadzących postępowanie administracyjne.

7. Państwa dane będą osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zadań nałożonych na Powiatowy Zespół a po tym czasie przez okres przewidziany w przepisach dotyczących przechowywania i archiwizacji dokumentów.
8. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.
9. Podanie danych osobowych przez Państwa jest niezbędne do realizacji zadań ustawowych określonych w pkt 4 przez Powiatowy Zespoł do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku. W przypadku braku podania wymaganych danych osobowych Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnposprawności w Słupsku będzie zmuszony pozostawić Państwa sprawę bez rozpoznania lub umorzyć postępowanie.
10. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11. Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.