Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
ZWOLNIENIA OD OPŁAT ABONAMENTU RTV

Uprawnienie do korzystania ze zwolnień od opłat abonamentu rtv mogą uzyskać m.in. osoby wobec, których orzeczono o:

 • zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub
 • znacznym stopniu niepełnosprawności lub
 • trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Zwolnienie to przysługuje ponadto:

 • osobom niesłyszącym, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu 80 dB),
 • osobom niewidomym, których ostrość wzroku nie przekracza 15%.

Zwolnienie nie przysługuje osobom, które pozostają we wspólnym gospodarstwie domowym, z co najmniej dwiema osobami, które ukończyły 26 rok życia, niespełniającymi warunków do uzyskania tych zwolnień.

Aby uzyskać zwolnienie z opłat abonamentowych należy udać się do urzędu pocztowego (właściwego dla miejsca stałego pobytu zamieszkania) i tam przedstawić aktualne orzeczenie o niepełnosprawności lub inny dokument uprawniający do korzystania ze zwolnienia, a także dowód osobisty i złożyć oświadczenie o spełnieniu warunków do korzystania ze zwolnienia. Zwolnienie od opłat abonamentowych przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dopełniono formalności w urzędzie pocztowym. Odbiorniki radiofoniczne i telewizyjne muszą być zarejestrowane na osobę uprawnioną do zwolnienia.

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych (Dz. U. Nr 85, poz. 728, z późn. zm.) zwalnia się od opłat abonamentowych:

Osoby

Dokument uprawniający

do zwolnienia od opłat

 1. co do których orzeczono o:
 1. zaliczeniu do I grupy inwalidów lub
 2. całkowitej niezdolności  do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227 j.t., z późn.zm.) lub
 3. znacznym stopniu niepełnospraw-ności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrud-nianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721 - j.t. i Nr 171, poz. 1016) lub
 4. trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodar-stwie rolnym, na podstawie ustawy z  20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2008 r. Nr 50, poz. 291, z późn. zm.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

orzeczenie właściwego organu orzekającego, albo orzeczenie właściwej instancji sądu uchylające wcześniejszą decyzję organu orzekającego

 

 1. które ukończyły 75 lat

 

dowód osobisty

 1. które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

 

decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej,

albo

decyzja jednostki organizacyjnej ZUS lub innego organu emerytalno-rentowego

 

 1. niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB)

orzeczenie właściwego organu orzekającego o całkowitej głuchocie lub obustronnym upośledzeniu słuchu (mierzone na częstotliwości 2.000 Hz o natężeniu od 80 dB),

albo

zaświadczenie wystawione przez zakład  opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

 

 

 1. niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%

 

legitymacja Polskiego Związku Niewidomych lub Związku Ociemniałych Żołnierzy RP albo

orzeczenie właściwego organu orzekającego o zaliczeniu do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności z tytułu uszkodzeń narządu wzroku,

albo

orzeczenie właściwego organu orzeka-jącego, stwierdzające uszkodzenie narządu wzroku (ostrość wzroku nie przekracza 15%),

albo

zaświadczenie wystawione przez zakład opieki zdrowotnej potwierdzające powyższe parametry

 1. które ukończyły 60 lat oraz mają prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospo-darce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa GUS[1]

dowód osobisty oraz decyzja  jednostki organizacyjnej ZUS, albo innego organu emerytalno-rentowego o wysokości emery-tury w danym  roku (odcinek emerytury lub decyzja o przyznaniu albo waloryzacji emerytury)

 

Organami emerytalno-rentowymi oprócz ZUS są:

 1. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 2. Zakład Emerytalno-Rentowy MSWiA,
 3. wojskowe biura emerytalne,
 4. Biuro Emerytalne Służby Więziennej
 1. spełniające kryteria dochodowe, określone w  ustawie z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1456 j.t.)[2]

decyzja właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej o przyznaniu świadczenia rodzinnego tj. zasiłku rodzinnego albo

zaświadczenie tego organu stwierdzające wysokość dochodu spełniającego kryteria dochodowe określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych

Organem właściwym w rozumieniu ww. ustawy jest: wójt, burmistrz, prezydent miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby lub podmioty przez nich upoważnione

 1. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z późn. zm.)

decyzja jednostki organizacyjnej pomocy społecznej o przyznaniu świadczenia pieniężnego

 

Świadczeniami pieniężnymi są:

 1. zasiłek stały,
 2. zasiłek okresowy,
 3. zasiłek celowy lub specjalny zasiłek   celowy,
 4. zasiłek lub pożyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 5. pomoc dla rodzin zastępczych,
 6. pomoc na usamodzielnienie oraz kontynuowanie nauki,
 7. świadczenie pieniężne na utrzymanie i pokrycie wydatków związanych z nauką języka polskiego dla cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą,
 8. wynagrodzenie należne opiekunowi z tytułu sprawowania opieki przez sąd

 

Jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są:

 1. regionalne ośrodki polityki społecznej,
 2. powiatowe centra pomocy rodzinie,
 3. ośrodki pomocy społecznej,
 4. domy pomocy społecznej,
 5. placówki specjalistycznego poradnictwa,
 6. placówki opiekuńczo-wychowawcze,
 7. ośrodki wsparcia,
 8. ośrodki interwencji kryzysowej
 1. bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz. 674, z późn. zm.)

zaświadczenie z właściwego urzędu pracy o posiadaniu statusu bezrobotnego

 1. posiadające prawo do zasiłku przed-emerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu zasiłku przedemerytalnego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu zasiłku przedemerytalnego

 1. posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w usta-wie z dnia 30 kwietnia 2004 roku o świadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 170)

decyzja jednostki organizacyjnej ZUS o przyznaniu świadczenia przedemerytal-nego lub zaświadczenie jednostki organizacyjnej ZUS o pobieraniu świadczenia przedemerytalnego

 1. otrzymujące zasiłek dla opiekuna określony w ustawie  z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. 2014 r. poz. 567)

decyzja właściwego organu realizującego  zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone w zakresie administracji rządowej

Na podstawie odrębnych ustaw od  opłat abonamentowych zwalnia się  również: 

Osoby

Dokument uprawniający

do zwolnienia od opłat

 1. inwalidzi wojenni i wojskowi  na podstawie ustawy z dnia 29 maja 1974 roku o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin (Dz. U. z 2010 r. Nr 101, poz. 648, z późn. zm.)

 

książka inwalidy wojennego lub wojskowego,  wystawiona  przez organ emerytalno-rentowy

 1. kombatanci będący inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2012 r. poz. 400)

 

 

legitymacja

osoby represjonowanej

 

 1. członkowie rodzin pozostali po kombatantach będących inwalidami wojennymi lub wojskowymi na podstawie art. 12 ust. 1a  ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

dokument wystawiony przez Urząd ds. Kombatantów potwierdzający status członka rodziny po zmarłym kombatancie oraz dokument wystawiony przez ZUS potwierdzający uprawnienie do renty rodzinnej po zmarłym inwalidzie wojennym lub wojskowym,

albo

inne dokumenty wystawione przez właściwe organy orzekające potwierdzające uprawnienia członka rodziny pozostałego po kombatancie będącym inwalidą wojennym lub wojskowym

 1. osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

 

 

legitymacja

osoby represjonowanej

 

 1. członkowie rodzin pozostali po osobach pobierających w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa, o którym mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 roku o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego

 

dokument wystawiony przez właściwy organ orzekający, potwierdzający upraw-nienie do renty rodzinnej po osobie pobierającej w chwili śmierci rentę z tytułu inwalidztwa pozostającego w związku z pobytem w miejscach, o których mowa w art. 3 i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub inne dokumenty potwierdzające uprawnienia członka rodziny

 1. osoby, które zostały zaliczone do jednej z grup inwalidów wskutek inwalidztwa pozostającego w związku z zatrudnie-niem, o którym mowa w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 2 września 1994 roku o świadczeniu pieniężnym i uprawnie-niach przysługujących żołnierzom zastępczej służby wojskowej przymusowo zatrudnionym w kopalniach węgla, kamieniołomach, zakładach rud uranu i batalionach budowlanych (Dz. U. z 2001 r. Nr 60, poz. 622, z późn. zm.)

zaświadczenie organu wojskowego potwierdzające rodzaj i okres wykonywania przymusowego zatrudnienia w ramach zastępczej służby wojskowej oraz orze-czenie organu orzekającego o zaliczeniu do grupy inwalidów, wydane na podstawie orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej

 

Ulgi w opłatach abonamentowych

Zgodnie z art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych:

 1. podmioty lecznicze niebędące przedsiębiorcami w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej,
 2. sanatoria i żłobki,
 3. publiczne i niepubliczne jednostki organizacyjne systemu oświaty,
 4. publiczne i niepubliczne uczelnie,
 5. domy pomocy społecznej

- w tym samym budynku, zespole budynków lub w samochodach będących w ich używaniu, niezależnie od liczby używanych odbiorników uiszczają tylko jedną opłatę abonamentową.

Jedna opłata jest pobierana pod warunkiem, że odbiorniki objęte opłatą znajdują się w tym samym budynku lub zespole budynków. Jeżeli pomieszczenia jednostki organizacyjnej znajdują się w kilku budynkach nie stanowiących jednego zespołu lub w kilku zespołach budynków, wówczas od odbiorników mieszczących się w każdym budynku lub zespole budynków pobiera się oddzielną opłatę.
Wyłączenia dotyczące jednostek organizacyjnych, zawarte w art. 2 ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 21 kwietnia 2005 r. o opłatach abonamentowych mają charakter wyczerpujący i nie mogą być interpretowane rozszerzająco.

Źródła:
http://www.krrit.gov.pl/abonament/zwolnienia-od-oplat-abonamentowych/    (11.09.2015 r.)
http://www.poznan.pl/mim/hc/zwolnienia-od-oplat-abonamentu-rtv,p,22169,22171,22187.html

 

Powyższe informację zostały zamieszczone w celach poglądowych i mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzanie aktualnego stanu prawnego na stronie www.krrit.gov.pl lub w najbliższej placówce Poczty Polskiej.

 

[1] w 2014 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wynosiło 3 783,46 zł brutto (50% tego wynagrodzenia wynosi 1 891,73 zł)

[2] kryterium dochodowe określone w niniejszej ustawie spełniają osoby, których dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 574,0 zł. W przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 664,0 zł.

 

POWRÓT