Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Witamy na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
 Powiatowego Zespołu do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

 

Na stronach Biuletynu oddajemy do państwa dyspozycji informacje o Zespole, a także dział wzory wniosków, z którego można pobrać niezbędne dokumenty służące do celów orzeczniczych oraz dział informacyjny dla osób niepełnosprawnych zawierający ogólne informacje dotyczące ulg i uprawnień osób niepełnosprawnych.


 

DZIEŃ WOLNY OD PRACY

Zgodnie z Zarządzeniem nr 3/2023 Przewodniczącej Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku z dnia 4 września 2023 r.
w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
 

w dniu 10 listopada 2023 roku
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

będzie nieczynny
 


INFORMACJA DOTYCZĄCA WAŻNOŚCI ORZECZEŃ ORAZ KART PARKINGOWYCH

Na podstawie Ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023, poz. 852) zgodnie z art.10 z dniem 5 sierpnia 2023 r. uchyla się art. 15h ustawy COVID-owej i zgodnie z art.28 ust.2 wprowadza się od 06 sierpnia 2023 r. następujące zmiany w ważności orzeczeń przedłużonych ustawą COVID-ową (art. 23) i kart parkingowych (art. 24).

 

ORZECZENIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI / ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI:

  1. Orzeczenia, których okres ważności upłynął w okresie OD 09 GRUDNIA 2019 R. DO 07 MARCA 2020 R. i został złożony wniosek o wydanie kolejnego orzeczenia
    oraz orzeczenia, których okres ważności upłynął w okresie OD 09 MARCA 2020 R. DO 31 GRUDNIA 2020 R. zachowują ważność DO 31 GRUDNIA 2023 R.
  2. Orzeczenia, których okres ważności upłynął w okresie OD 01 STYCZNIA 2021 R. DO 31 GRUDNIA 2021 R. zachowują ważność DO 31 MARCA 2024 R.
  3. Orzeczenia, których okres ważności upłynął w okresie OD 01 STYCZNIA 2022 R. DO 05 SIERPNIA 2023 R. zachowują ważność DO 30 WRZEŚNIA 2024 R.
    nie dłużej jednak niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia.
     

KARTY PARINGOWE

Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń wskazanych w punkcie 1  zachowują ważność DO 31 GRUDNIA 2023 R.
Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń wskazanych w punkcie 2  zachowują ważność 31 MARCA 2024 R.
Karty parkingowe wydane na podstawie orzeczeń wskazanych w punkcie 3  zachowują ważność 30 WRZEŚNIA 2024 R.
nie dłużej jednak niż do wydania nowego ostatecznego orzeczenia.

 

Karty wydane uprawnionym PLACÓWKOM zachowują swą ważność do 31 marca 2024 r.

 


SŁUPSK UKRAINIE

 

Zbiorcze wiadomości dotyczące pomocy Obywatelom i uchodźcom z Ukrainy
ze strony słupskiego samorządu, wolontariuszy, środowiska ukraińskiego
mieszkającego w naszym mieście oraz mieszkańców.

 

Szanowni Państwo, utworzono nową stronę informacyjną  https://pomoc.inspiruj.org/ , na której znajdują się wszystkie informacje dotyczące form wsparcia oferowanych na terenie Słupska w związku z sytuacją w Ukrainie. Znajdują się tam dedykowane zakładki odnośnie zbiórek, porad prawnych, pomocy medycznej i psychologicznej, zajęć integracyjnych, form pomocy zwierzętom oraz wiele innych. 

 


COVID-19

Szanowni Państwo!

od dnia 28 lutego 2022 r.
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

wznawia bezpośrednią obsługę wnioskodawców
w godzinach:

9.00 - 14.00

od poniedziałku do piątku

Przy głównym wejściu do siedziby Zespołu (od ul. Poniatowskiego) w godzinach od 7:30 do 15:00 od poniedziałku do piątku
nadal będzie wystawiana skrzynka na wnioski na dotychczasowych zasadach.

 


ZMIANA SPOSOBU SKŁADANIA WNIOSKU O WYDANIE KARTY PARKINGOWEJ

W związku z wejściem z dniem 1 lipca 2021 r. rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 10 czerwca 2021r. zmieniającego rozporządzenie wsprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. 2021, poz. 1123 od dnia 1 lipca 2021 r. do upływu  90 dnia od dnia odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemi wywołanego wirusem SARS-CoV-2 zniesiony został obowiązek osobistego składania wniosku o wydanie karty parkingowej. Wniosek można składać listownie za pośrednictwem poczty. 

Uwaga! Wniosek musi być podpisany przez ososbę uprawnioną (pole 27.) i musi zawierać wzrór podpisu o ile nie ma wykluczeń (pole 57.)

Wniosek o wydanie karty parkingowej obowiązujący od 1 lipca 2021 r.    pobierz w formacie .pdf

 


NOWA SIEDZIBA POWIATOWEGO ZESPOŁU DO SPRAW ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI W SŁUPSKU

Informujemy, iż od dnia 1 kwietnia 2019 roku
Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania

o Niepełnosprawności w Słupsku
jest zlokalizowany w nowej siedzibie
przy ul. Poniatowskiego 4a na parterze budynku A.

Informacja i obsługa w nowej siedzibie Zespołu na ul. Poniatowskiego 4a znajduje się w pokoju nr 2.
Numery telefonów pozostają bez zmian.

Korespondencję od dnia 25 marca 2019 r. należy adresować pod nowy adres Zespołu:

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania
o Niepełnosprawności w Słupsku
ul. Poniatowskiego 4a
76-200 Słupsk

Wiecej szczegółów kliknij tutaj
 

 


 

 LEGYTMACJE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Z dniem 1 września 2017 r. weszły w życie przepisy rozporządzenia MInistra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 31 lipca 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2017 r. poz. 1541). Jest to ostatni etap zmian w zakresie wydawania legitymacji dokumentujących niepełnosprawność albo stopień niepełnosprawności, zapoczątkowany z dniem 1 sierpnia 2017 r. nowelizacją ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 20146, ze zm.)

W związku z powyższym prosimy o zapoznie się z informacjami zawartymi w zakładce Legitymacja osoby niepełnosprawnej. lub o kontakt telefoniczny z Zespołem.
Wniosek o wydanie legitymacji osoby niepełnosprawnej oraz wzór wypełniania wniosku dostępny w zakładce Wzory wniosków


W związku z wejściem w życie z dniem 01.01.2010 r. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U. Nr 224, poz. 1803) informujemy, że:
legitymacje osób niepełnosprawnych wydawane są wyłącznie na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wydanego przez Powiatowy / Miejski / Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności. 


 

KARTY PARKINGOWE

W związku z ustawą z dnia 23 października 2013 r. o zmienie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2013 r. poz 1446) z dniam 1 lipca 2014 r. organem właściwym do wydawanie kart parkingowych stał się przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności.

W związku z powyższym osoby zameldowane na terenie Miasta Słupska i Powiatu Słupskiego ubiegające się o wydanie karty parkingowej dla osób niepełnosprawnych oraz placówki winny składać stosowne wnioski do tutejszego Zespołu.

Szczegółowe informacje w zakładce Karty parkingowe oraz w siedzibie Zespołu przy ul. Poniatowskiego 4a.

 


INFORMACJA DLA OSÓB Z POWIATU BYTOWSKIEGO

Informujemy, iż z dniem 01.10.2011 r. został powołany Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Bytowie. 

W związku z powyższym osoby zainteresowane z Powiatu Bytowskiego powinny składać wnioski w wyżej wymienionym Zespole.

Adres korespondencji:
Powiatowy Zespół do Spraw
Orzekania o Niepełnosprawności 
77-100 Bytów, ul. Miła 26
tel. 59-822-80-68, 59-822-80-79