Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
BUDŻET POWIATOWEGO ZESPOŁU NA BIERZĄCY ROK KALENDARZOWY

 


 


 

Budżet na rok budżetowy 2023 

na podstawie Uchwały nr LIII/778/22 Rady Miejskiej w Słupsku z dnia 28.12.2022 r.
 

ZADANIA WŁASNE POWIATU

DOCHODY

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

0970

               Wpływy z różnych                        dodochdów       

100,00

Razem:

 

100,00


WYDATKI

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

200,00

2.

853

85321 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowniików 113.508,00

3.S

853 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8.961,00

4.

853 85321 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 18.680,00

5.

853 85321 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1.891,00

6.

853

85321

4170

Wynagrodzenie bezosobowe

115.000,00

7.

853

85321

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

800,00

8.

853

85321

4260

Zakup energii

18.000,00

9.

853

85321

4280

Zakup usług zdrowotnych

600,00

10.

853

85321

4300

Zakup usług pozostałych

45.000,00

11.

853

85321

4360

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych

1.500,00

12.

853

85321

4400

Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

53.485,00

13. 853 85321 4410

Podróże służbowe krajowe

100,00
14. 853 85321

4430

Różne opłaty i składki

500,00
15. 853 85321 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

2.013,00

Razem:

 

380.138,00

 

  ZADANIA ZLECONE POWIATU

DOCHODY

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321

2110

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa       

1.440.000,00

Razem:

 

1.440.000,00


WYDATKI

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Plan według uchwały budżetowej

1.

853

85321 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowniików 549.462,00

2.

853 85321 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 44.308,00

3.

853 85321 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 101.022,00

4.

853 85321 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 9.510,00
5. 853 85321 4170

Wynagrodzenia bezosobowe

180.380,00

6.

853

85321

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

39.081,00

7.

853

85321

4260

Zakup energii

35.000,00

8.

853

85321

4270

Zakup usług remontowych

3.600,00

9. 853 85321 4280

Zakup usług zdrowotnych

900,00

10.

853

85321

4300

Zakup usług pozostałych

457.350,00

11.

853

85321

4360

Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych

3.500,00

12.

853

85321

4410

Podróże służbowe krajowe

400,00

13. 853 85321

4440

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 16.387,00

Razem:

 

1.440.000,00

 

Budżet Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku może ulegać zmianom w trakcie roku budżetowego 2023.

POWRÓT