Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Wzór wypełninia wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
dla osoby pomiędzy 16 a 18 rokiem życia

Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku:

a) wniosek należy wypełnić drukowanymi literami,
b) należy wypełnić wszystkie pola z danymi osobowymi osoby, której dotyczy wniosek, (koniecznie podać rodzaj i numer
dokumentu tożsamości osoby poniżej 18 roku życia),
c) należy wypełnić wszystkie pola z danymi osobowymi przedstawiciela ustawowego osoby poniżej 18 roku życia,
d) należy zaznaczyć cel(e) składanego wniosku,
e) należy wypełnić/zaznaczyć punkty dotyczące uzasadnienia wniosku oraz oświadczenia,
f) wniosek należy podpisać (przez przedstawiciela ustawowego),
g) wniosek należy złożyć w oryginale,
h) do wniosku nalezy dołączyć zaświadczenie lekarskie (w oryginale) wypełnione przez lekarza,
i) do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną (kserokopie); w przypadku kolejnych wniosków należy dołączyć
tylko dokumentację wcześniej nie załączoną.

 

13 Wniosek o ustalenie stopnia - 18-1.jpg

13 Wniosek o ustalenie stopnia - 18-2.jpg

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY                                                  POWRÓT DO WZORÓW WNIOSKÓW