Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Wzór wypełniania wniosku o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności
dla osoby ubezwłasnowolnionej (dotyczy osób powyżej 16 roku życia)


Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku:

a) wniosek należy wypełnić drukowanymi literami,
b) należy wypełnić wszystkie pola z danymi osobowymi osoby, której dotyczy wniosek, (koniecznie podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
c) należy wypełnić wszystkie pola z danymi osobowymi przedstawiciela ustawowego osoby ubezwłasnowolnionej,
d) należy zaznaczyć cel(e) składanego wniosku,
e) należy wypełnić/zaznaczyć punkty dotyczące uzasadnienia wniosku oraz oświadczenia,
f) wniosek należy podpisać (przez przedstawiciela ustawowego),
g) wniosek należy złożyć w oryginale,
h) do wniosku nalezy dołączyć zaświadczenie lekarskie (w oryginale) wypełnione przez lekarza,
i) do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem); w przypadku kolejnych wniosków należy dołączyć tylko dokumentację wcześniej nie załączoną,
j) do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające ubezwłasnowolnienie i wskazanie opiekuna prawnego.

 13 Wniosek o ustalenie stopnia - ubezw-1.jpg

13 Wniosek o ustalenie stopnia - ubezw-2.jpg 

POWRÓT DO POPRZEDNIEJ STRONY                                               POWRÓT DO WZORÓW WNIOSKÓW