Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
Wzór wypełnienia wniosku o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności
(dotyczy osób do 16 roku życia)

Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku:

a) wniosek należy wypełnić drukowanymi literami,
b) należy wypełnić wszystkie pola z danymi osobowymi dziecka, (koniecznie podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości
dziecka),
c) należy wypełnić wszystkie pola z danymi osobowymi przedstawiciela ustawowego (wnioskodawcy),
d) należy zaznaczyć cel(e) składanego wniosku,
e) należy wypełnić/zaznaczyć punkty dotyczące oświadczenia,
f) wniosek należy podpisać (przez przedstawiciela ustawowego),
g) wniosek należy złożyć w oryginale,
h) do wniosku nalezy dołączyć zaświadczenie lekarskie (w oryginale) wypełnione przez lekarza,
i) do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem);

w przypadku kolejnych wniosków należy dołączyć tylko dokumentację wcześniej nie załączoną.

 

13 Wniosek o niepełnospr.jpg 

 POWRÓT DO WZORÓW WNIOSKÓW