Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku

Wydruk z serwisu BIP, dn.
UŁATWIENIA WYBORCZE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I OSÓB STARSZYCH

Informacje o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz o poniższych uprawnieniach podane zostaną w Biuletynie Informacji Publicznej  i na stronach internetowych gminy lub miasta.

Osoby z niepełnosprawnością mogą skorzystać z następujących ułatwień:

Głosowanie przez pełnomocnika
· Pełnomocnik wyborczy to osoba, która głosuje w imieniu wyborcy lub wyborczyni.
· Pełnomocnik musi być wpisany do rejestru wyborców w tej samej gminie, co osoba udzielająca pełnomocnictwa lub posiadać zaświadczenie o prawie do głosowania.
· Pełnomocnik może przyjąć pełnomocnictwo tylko od jednej osoby albo od więcej niż jednej osoby, jeżeli co najmniej jedna z nich jest wstępnym, np. matką, dziadkiem, zstępnym, np. córką, wnukiem, małżonkiem, bratem, siostrą lub osobą pozostającą w stosunku przysposobienia lub kurateli.
· Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji wyborczej, do której przypisana jest osoba udzielająca pełnomocnictwa, maż zaufania albo osoba startująca w wyborach.

Wniosek o sporządzenie pełnomocnictwa należy złożyć do urzędu miasta lub gminy w terminie wyznaczonym przez urząd.

Do wniosku należy dołączyć:
· pisemną zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa przez osobę mającą być pełnomocnikiem,
·kopię aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności, nie dotyczy to osób powyżej 75 lat,
· kopię zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego osobie mającej być pełnomocnikiem, jeżeli osoba ta nie jest ujęta w rejestrze wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa.

Złożenie wniosku jest zwolnione z opłat skarbowych.
Pełnomocnik nie ma prawa żądać wynagrodzenia od wyborcy lub wyborczyni.
Akt pełnomocnictwa jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub wyborczyni lub na wniosek w innym miejscu na obszarze gminy.
Wyborca lub wyborczyni może cofnąć pełnomocnictwo, składając oświadczenie woli do wójta, burmistrza, prezydenta miasta lub w dniu wyborów w lokalu wyborczym.

Głosowanie przy użyciu nakładki w alfabecie Braille’a
Osoba z niepełnosprawnością może głosować w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki w alfabecie Braille'a. Nakładkę wydaje komisja wyborcza. Po oddaniu głosu nakładkę należy zwrócić komisji.

Korzystanie z pomocy innej osoby w trakcie głosowania
Osobie z niepełnosprawnością może, na jej prośbę, pomagać w głosowaniu w lokalu wyborczym jakakolwiek osoba, z wyjątkiem członka lub członkini komisji wyborczej oraz męża zaufania.

Głosowanie w lokalu przystosowanym do potrzeb osób z niepełnosprawnością
Osoba z niepełnosprawnością może skorzystać z lokalu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, jeżeli dopisze się do spisu wyborców w tym obwodzie lub pobierze zaświadczenie o prawie do głosowania ze swojego urzędu gminy lub miasta.

Informacje o lokalach wyborczych dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością podane zostaną jako obwieszczenia i w Biuletynie Informacji Publicznej na stronach internetowych gminy lub miasta.
Wniosek o dopisanie do obwodu przystosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością można złożyć w urzędzie miasta lub gminy. 

Głosowanie korespondencyjne
Wszyscy, także osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze, mogą zagłosować korespondencyjnie.

Szczegółowe informacje na stronach internetowych urzędu miasta lub gminy

 

Więcej na poniższych stronach internetowych:
www.glosuj.org.pl
www.niepelnosprawni.pl/wybory
http://www.niepelnosprawni.pl/ledge/x/276428

 

Powyższe informację zostały zamieszczone w celach poglądowych i mogą ulec zmianie. Zaleca się sprawdzanie aktualnego stanu prawnego.

POWRÓT