Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
WZÓR WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYDANE KARTY PARKINGOWEJ

Uwaga! Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z informacjami zawartymi w zakładce KARTA PARKINGOWA oraz skontaktować się z pracownikami tut. Zespołu celem wstępnego ustalenia czy są spełnione przesłanki do wydania karty parkingowej. 

Wniosek należy złożyć osobiście!

1. Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku dla osób prywatnych:

a) osoby prywatne składające wniosek wypełniają część A wniosku,
b) wniosek należy wypełnić drukowanymi literami,
c) w przypadku osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych rodzic lub opiekun prawny wypełnia dodatkowo wniosek w części A - Dane osoby składającej wniosek i Oświadczenia,
d) do wniosku należy dołączyć aktualną fotografię o rozmiarze 35 mm x 45 m (format jak do dowodu osobistego) - fotografii nie należy naklejać na wniosku,
e) do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty,
f) wniosek należy podpisać w polu numer 23 w obecności pracownika Zespołu,
g) w polu nr 48 należy złożyć wzór podpisu, który zostanie naniesiony na kartę parkingową w obecności pracownika,
h) wniosek składa się osobiście,
i) kartę parkingową należy odebrać osobiście lub upoważnić w polu nr 22 osobę do odbioru karty w imieniu wnioskodawcy. 

2. Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku dla placówek:

a) placówki składające wniosek wypełniają część B wniosku,
b) wniosek należy wypełnić drukowanymi literami,
c) pole nr 48 wniosku pozostawia się niewypełnione,
d) wniosek składa osobiście osoba upoważniona do reprezentowania placówki wskazana we wniosku,
d) kartę parkingową odbiera osobiście w/w osoba. 

POWRÓT DO WZORÓW WNIOSKÓW

Wzór wypełniania wniosku dla osoby prywatnej

Wzór wniosku o kartę s1

Wzór wniosku o kartę s2

Wzór wniosku o kartę s3

POWRÓT DO WZORÓW WNIOSKÓW