Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Słupsku
WZÓR WYPEŁNIANIA WNIOSKU O WYDANIE ORZECZENIA O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI DO ULG I UPRAWNIEŃ NA PODSTAWIE ART. 5A  

Praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosku:

a) wniosek należy wypełnić drukowanymi literami,
b) należy wypełnić wszystkie pola z danymi osobowymi osoby, której dotyczy wniosek, (koniecznie podać rodzaj i numer dokumentu tożsamości),
c) należy zaznaczyć cel(e) składanego wniosku,
e) należy wypełnić/zaznaczyć punkty dotyczące uzasadnienia wniosku oraz oświadczenia,
f) wniosek należy podpisać,
g) wniosek należy złożyć w oryginale,
h) do wniosku nalezy dołączyć orzeczenie wydane przez inny organ orzeczniczy - kserokopię, oryginał do wglądu
i) do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację medyczną (kserokopie potwierdzone za zgodność z oryginałem); w przypadku kolejnych wniosków należy dołączyć tylko dokumentację wcześniej nie załączoną.

 

Wzór wniosku do ulg s1

Wzór wniosku do ulg s2

POWRÓT DO WZORÓW WNIOSKÓW